Door het creëren van content en het zakelijk inzetten van social media kanalen, help ik ondernemers om méér uit hun bedrijf te halen. Hier horen ook algemene voorwaarden bij.

De korte versie

Ik (Katie Londal, werkzaam bij Londal Digital);

doe mijn uiterste om goed werk te leveren waar jij blij van wordt. Dit doe ik volgens onze afspraken en binnen de afgesproken termijn.

Jij (opdrachtgever);

houdt je aan onze afspraken en komt netjes de betalingsverplichting na.

De uitgebreide versie

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Londal Digital, een onderneming van Katie Løndal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64003558, en jou als opdrachtgever.
 2. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.

Betalingen

 1. Ik werk op basis van een uurtarief of een vast tarief per opdracht, zoals overeengekomen.
 2. Alle offertes van Londal Digital zijn vrijblijvend met een geldigheid van 30 dagen.
 3. Facturen verzend ik digitaal via email.
 4. Ik hanteer een betaaltermijn van 30 dagen.
 5. Ik ga ervan uit dat deze betaaltermijn niet wordt overschreden. Is dit toch het geval, dan ben ik genoodzaakt om de rekening te vermeerderen met de wettelijke rente, vanaf het moment van verzuim.
 6. Als ik na aanmaning geen betaling heb ontvangen, dan ben je ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 7. Zijn er betaalproblemen, laat mij dit dan tijdig weten, dan kunnen we kijken wat we kunnen doen.

Opschorting

 1. Ik zal hier niet snel voor kiezen, maar ik heb het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dit het geval, dan vervalt je betalingsverplichting, tenzij de staking of opschorting het gevolg is van jouw fout of onzorgvuldigheid.
 2. Jij mag er ook altijd voor kiezen om de opdracht stop te zetten. Er geldt dan wel een betalingsverplichting voor reeds uitgevoerd werk.

Uitvoering en aansprakelijkheid

 1. Ik verwacht dat je mij volledig en eerlijk informeert.
 2. Er is sprake van een leveringsplicht, niet van een resultaatplicht. Dit houdt in dat ik mijn uiterste best zal doen om de gevraagde opdracht goed uit te voeren, maar dat ik geen garantie kan geven over behaalde resultaten.
 3. De datum van oplevering wordt besloten in overleg.
 4. Als ik een deadline niet haal ben ik niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden of fouten in de door mij geschreven content.
 6. Door akkoord te geven neem jij deze aansprakelijkheid van mij over.
 7. Mocht ik door nalatigheid toch aansprakelijk worden gesteld, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

Klachten

 1. Mocht je een klacht hebben over mijn verrichte werkzaamheden dan hoor ik dit graag zodat we dit onderling kunnen oplossen.

Geheimhouding 

 1. Er is sprake van geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst in stand.
© Londal Digital 2018 | Kvk 64003558